Wednesday, 22 June 2005

Ashilena Tumi................(Bengali Poem)

Koto deen dhare, dekhechi mone bhitore
Ashilena tumi……….

Chokh bondo kare bhavchhi tumaye
Ashilena tumi……….

Kaajer modye tumake cheye boshi
Ashilena tumi…………

Kobe ashbe mone aami boli
Ashilena tumi………..

Bole chile ashe neeye jaabe amaye
Ashilena tumi……….

Nirab ratre bashe aachhi aami
Ashilena tumi………..

Aashbe ki naa, ashe bole deete
Aashilena tumi……….

No comments:

Post a Comment